150 років на службі у киян

Наша історія

 

________________________________________________
 
 

Так, у 1869 році Київська міська Дума зібрала засідання з питань водопостачання міста, на якому розглянула проекти з Америки та Австрії. Однак у результаті зупинилися на варіанті вітчизняного інженера Аманда Струве. Проект водопостачання Києва був затверджений ще в 1864 році. Але тільки через п’ять років зібрали підприємців, готових фінансувати роботи, та поінформували про можливість будівництва централізованого водопроводу. У січні 1871 року створили акціонерне Київське товариство водопостачання, головою якого призначили Струве.

 

А 22 травня 1871 року урочисто заклали перші споруди централізованого водопроводу. Джерелом водопостачання обрали річко Дніпро, неподалік від Володимирського узвозу.

 

1 березня 1872 року було запущено першу чергу міського водогону. З цього дня підприємство почало брати з абонентів плату за користування водою. Та ця дата стала точкою відліку в водопостачанні Києва. Повністю будівельні роботи завершили у вересні 1872 року.

 

________________________________________________

 

Історія Київводоканалу за 270 секунд 

 

________________________________________________

 

Головні споруди київського водопроводу розміщувалися на Набережній Дніпра, поблизу Володимирського узвозу. Резервуари і водонапірні башти розташовувалися на найвищих точках міста – на Володимирській гірці та в Царському саду.

 

Важливі дати

1872 р. - споруджено та запущено в експлуатацію першу чергу міського водогону.

1894 р. - підключено першу систему централізованого каналізування.

1908 р. - через епідемію черевного тифу та холери припинено забір води з Дніпра, місто перейшло на артезіанське водопостачання.

1909 р. - Київське акціонерне товариство каналізації викуплене містом за 1 млн карбованців і стає муніципальною власністю.

1939 р. - побудовано Дніпровську водопровідну станцію з комплексом очисних споруд. Місто знову перейшло на змішане водопостачання - річкове та артезіанське.

1961 р. - побудовано Деснянську водопровідну станцію.

1965 р. - введено в експлуатацію Бортницьку станцію аерації.

1977 р. - Київське Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства було затверджене базовим підприємством для вивчення передового досвіду в галузі водопровідно-каналізаційних господарств України.

1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС спричинила радіоактивне забруднення води у Дніпрі. Для вирішення проблеми на Десні було споруджено плавучу насосну станцію з водоводами, які транспортували деснянську воду на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції.

1992 р. - на базі ВУ "Київводоканал" створено державне комунальне об`єднання (ДКО) "Київводоканал".

2001 р. - ДКО "Київводоканал" реорганізоване у Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал".

2010 р. - Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" реорганізоване у Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал".

2012 р. - Київводоканал святкує своє 140-річчя. Відкривається оновлений єдиний в Україні Музей історії каналізації.

2014 - 2015 рр. - набрав чинності закон, який визначив Київводоканал виконавцем послуг та зобов`язав укласти прямий договір з мешканцями. Тариф на водопостачання почав містити інвестиційну складову - кошти, які спрямовуються на модернізацію підприємства.

2015 р. - між Урядами України та Японії підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію Бортницької станції аерації.

2016 р. - відкрито перший сучасний центр нового формату для обслуговування споживачів - юридичних осіб.

2017 р. - завершено будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного колектору.

 

Також пропонуємо переглянути альбом історичних фотографій:

 

 

 

We are working for Kyiv's citizen more than 145 years

Наша історія

 

________________________________________________
 
 

So, in 1869, the Kyiv City Duma held a meeting discussing water supply issues in the city and giving consideration to American and Austrian projects. But, as a result, Amanda Struve who is recognized as a native engineer. 1864, the water supply project was approved in Kiev. However, only five years later, entrepreneurs, who were ready to pour cash into the work, were gathered together and informed about the possibility of building a centralized water supply. In January 1871, Kiev joint-stock company of water supply was established, headed by Struve.

 

May 22, 1871 the first edifices of a centralized water supply were solemnly established. Dnipro river, which is not far from Volodymyrsky Uzviz, was chosen as the source of water supply.

 

March 1, 1872, the first stage development of city water supply was launched. From this day on, the company started charging its customers for water usage. Hence, this date has become a starting point for supplying Kiev with water. All construction works were completely over in September, 1872.

 

________________________________________________

 

History of Kievvodokanal within 270 seconds 

 

________________________________________________

 

The main constructions of Kiev water supply were located on the Dnipro River, near Volodymyrsky Uzviz. Reservoirs and water towers were located at the highest points of the city - on the Vladimirsky hill and in the Tsar's garden.

In this column, you can find lots of different interesting facts from the history of Kiev water supply that are published weekly.

The most important dates

1872 - the first turn of the city water supply was constructed and put into operation.

1894 - the first centralized sewerage system is connected according to the complete separation scheme.

1908 - because of epidemic of typhoid fever and cholera the water supply company stopped the collection of drinking water from the Dnieper. Kiev switched completely to the artesian water supply.

1909 - Kiev joint stock company had been bought by the city for 1 million karbovantsiv and became a municipal property.

1939 - Dniprovska plumbing station with a complex of treatment facilities was built.

1961 - Desnianska  water supply station was built.

1965 - Bortnitska station of aeration was put into operation.

1977 - Kyiv Industrial Water Supply and Sewerage Utilities Management was approved as the basic enterprise for the study of best practices in the field of water supply and sewerage enterprises of Ukraine.

1986 - the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant caused radioactive contamination of the Dnipro River. In order to solve the problem a floating pumping station with water conduits was constructed on the Desna River. It transported the desnian water to the treatment facilities of the Dniprovska water supply station.

1992 - on the basis of IM ''Kievvodokanal" a state utility association ''Kievvodokanal" was created.

2001 - the state communal assosiation Water Supply and Sewerage Enterprise "Kievvodokanal" was reorganized in the Open joint-stock Company "Joint-Stock Company "Kievvodokanal".

2010 - "Joint-Stock Company "Kievvodokanal" was reorganized into public joint-stock Company "Joint-Stock Company "Kievvodokanal".

2012 - Kievvodokanal celebrates its 140th anniversary. The updated and only museum of the history of sewerage in Ukraine is opened.

2014-2015 - after the law that identified Kievvodokanal as the service provider took effect it ordered to conduct direct control with the inhabitants. Tariff for water supply and water drainage began to contain the investment component.

2015 - a loan agreement between the Governments of Ukraine and Japan has been signed to raise funds for the Bortnytska Station of Aeration.

2016 - the first new format modern center was opened for servicing consumers - legal entities.

2017 - the construction of the Second thread of the Main City Sewerage Collector is completed.

Also, we suggest taking a look at an album of historical photos: